Nyhetsbrev/info 21/8/2017

Automatisk strømavlesning

Styret beklager at strømavlesning i oppgang E ikke ble gjort i ferien.

Hafslund tilrettelegger for automatisk strømavlesning i hele borettslaget. Vi kommer tilbake med mer informasjon om når dette skjer.

Inngangsparti og søppelnedkast

Det er god fremdrift i arbeidet, som etter planen skal være ferdig i begynnelsen av oktober. Selv om det er en del støy og rot på dagtid framover, så avsluttes arbeidet på ettermiddagen, og det er mulig for alle å komme seg fram over anlegget. Vi oppfordrer beboerne til å bruke de gangveier og passasjer som blir tilrettelagt for det nå i byggeperioden, eller bruke inngangene via garasjene.

Tettingen som er foretatt av vannlekkasjen rundt oppgang E, var ikke vellykket. Området må derfor dessverre åpnes igjen, og det blir foretatt en trykktest for å kartlegge nærmere hvor lekkasjene er, slik at det kan bli tettet.

Røyksjakter – vedlikehold og oppgradering

Det blir foretatt en oppgradering/oppussing av lys-/røyksjaktene via taket i oppgangene A, B, D og F. Her må åpningsmekanismene skiftes ut, og det må gjøres utbedringer blant annet på grunn av råte. Arbeidet skal foregå på dagtid, og vi kommer tilbake med informasjon om oppstartstidspunkt til de som blir berørt.

Oppussing av oppgangene

Forberedelse til oppussing av oppgangene pågår. Prisforespørsel blir sendt ut til firmaer i løpet av september. Omfanget av oppussingen blir avklart etter tilbudsinnhentingen. Arbeid med oppgangene blir ikke igangsatt før innkjørsel/søppelløsning er ferdigstilt.

Elbilplasser

Styret er i ferd med å inngå avtale om etablering av ladeplasser i U2. I første omgang etableres 53 plasser og de vil være i drift i løpet av september/oktober. Vi øker antall plasser dersom etterspørselen tilsier det.  Borettslaget tilrettelegger med infrastruktur fram til hver plass. De som ønsker ladeplass, betaler for infrastrukturen og en ladestasjon. Vi anslår – med en viss grad av usikkerhet – ca. kr. 5.000.- for infrastruktur og kr. 20.000.- for ladestasjon (Zaptech). Strømforbruket faktureres den enkelte, og med et lite påslag for avsetning til framtidig vedlikehold/oppgradering av anlegget. Endringen vil kunne medføre noen omrokkeringer av garasjeplassene.

De som ønsker ladeplass for elbil eller hybridbil, sender e-post med navn og plassnummer til styrets e-postadresse. Vi kommer med mer informasjon i løpet av kort tid.

Næringseiendommen Korsgata/Nedre gate  

Borettslagets næringseiendom på hjørnet Korsgata/Nedre gate vurderes omregulert til bolig; dvs. en ny andel. Kostnader til oppussing og istandgjøring for utleie vurdert opp mot leieinntektene gir relativt lave inntekter til borettslaget. Eventuell bruk av arealet til boligformål vil gi inntekter ved salg og til felleskostnadene. Vi kommer tilbake til denne vurderingen.

This entry was posted in Vedlikehold. Bookmark the permalink.

Comments are closed.